Zoznam ambulancií ktoré testujú protilátky na COVID-19
recepcia@medante.com
+421 911 656 522

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovarov (ďalej aj ako „položka“ alebo „produkt“) prostredníctvom stránky: www.testujemecovid.sk

Predávajúci: MEDANTE Clinic, s.r.o.
sídlo: Podpriehradná 3/A, 821 07 Bratislava
IČO: 47187743
DIČ: 2023782299
IČ DPH: SK2023782299

Zodpovedná osoba predávajúceho: Ing. Michal Andrejco, konateľ
Kontaktné údaje predávajúceho: recepcia@medante.com, +421 911 656 522

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúcim je zákazník, ktorý nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom stránok www.testujemecovid.sk (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sústavne vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podnikateľskú činnosť a to za účelom dosiahnutia zisku.

Prostredníctvom stránky www.testujemecovid.sk predávajúci ponúka kupujúcim možnosť zakúpiť kazetový imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM protilátok určený pre in vitro použitie zdravotníckym personálom, od amerického výrobcu, spoločnosti Acro Biotech Inc.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné vyberať a objednávať prostredníctvom stránky: www.testujemecovid.sk

Prostredníctvom uvedenej stránky sú kupujúcemu poskytnuté všetky informácie o ponúkaných produktoch. Kupujúci je povinný sa s uvedenými informáciami riadne oboznámiť.

Objednávka, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitostí požadované objednávkovým formulárom.

Každá objednávka musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

PRI KUPUJÚCOM – SPOTREBITEĽOVI: meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber produktu a počet kusov,

PRI KUPUJÚCOM - PODNIKATEĽOVI: obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber produktu a počet kusov.

Odoslaním objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ objednané položky nemôže dodať, najmä pokiaľ skladové zásoby nie sú v požadovanom množstve alebo z iného závažného dôvodu. O odmietnutí objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä odobrať objednané položky a zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednané položky.

O potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom online správy zobrazenej po nákupe priamo na www.testujemecovid.sk. Kupujúci taktiež dostáva automatickú e-mailovú správu potvrdzujúcu vykonanú objednávku na email zadaný v objednávkovom formuláre.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia potvrdzujúceho emailu zavinené technickými chybami mimo dosahu predávajúceho.

Pokiaľ je to potrebné na riadne spracovanie alebo vybavenie objednávky, predávajúci si vyhradzuje možnosť kontaktovať kupujúceho prostredníctvom dodatočnej e-mailovej správy alebo telefonicky a požiadať ho poskytnutie doplňujúcich informácií.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred zaslaním objednaných položiek a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Kúpna cena

Kúpnou cenou tovaru sa rozumie cena uvedená pre vybrané položky na stránkach www.testujemecovid.sk v okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Kúpna cena položiek je platne a záväzne dohodnutá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kúpna cena položiek bude kupujúcemu vždy potvrdená v potvrdení objednávky.

Všetky ceny za tovar sú udávané v eurách (EUR) bez DPH a vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje meniť ceny položiek na stránkach www.testujemecovid.sk , pričom zmena ceny je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach. Potvrdené objednávky nie sú zmenou ceny dotknuté.

Všetky prípadné akciové ponuky platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnych položkách nie je vyslovene uvedené inak.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledovné formy platby:
Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že úplné zaplatenie kúpnej ceny je nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie alebo zaslanie objednaného tovaru.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov 24-Pay.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Dodacie podmienky

Tovar je kupujúcemu doručený:

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Všeobecné povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje plniť svoje záväzky riadne, včas a s náležitou starostlivosťou. Predávajúci sa súčasne zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy kupujúceho.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo je priložený k dodávanému tovaru.

Poučenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy pre kupujúcich – spotrebiteľov

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailovou správou doručenou na adresu: recepcia@medante.com s obsahom, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

Reklamačný poriadok pre kupujúcich – spotrebiteľov

Reklamácia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Práva z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Osobitné ustanovenia pre kupujúcich – podnikateľov

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od zmluvy a reklamáciách sa aplikujú iba na kupujúcich spotrebiteľov. Odstúpenie od zmluvy ako aj zodpovednosť predávajúceho za vady sa vo vzťahu s kupujúcimi – podnikateľmi spravuje ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom.

Ochrana osobných údajov

Zaslaním objednávky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci bude spracovávať poskytnuté osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ PDH, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednaných produktoch)  v nevyhnutnom rozsahu na účely spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho, dodania objednaných produktov kupujúcim a plnenia súvisiacich povinností predávajúceho vyplývajúcich z dodania produktov najmä zodpovednosti predávajúceho („ďalej len „účel spracovávania osobných údajov“).

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Týmto Vám zaručujeme, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci MEDANTE Clinic, s.r.o. a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

MEDANTE Clinic, s.r.o. sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov a práve podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.

Žiadosť o nápravu / Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: recepcia@medante.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

• orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

oprávnená právnická osoba zapísaná v príslušnom zozname.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia ako 20 EUR.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v platnom znení:

PRE KUPUJÚCICH – SPOTREBITEĽOV ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. t.j. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodného zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach.

V Bratislave dňa 30/04/2020
 
Objednať testy na COVID-19

Otestujte seba a svojich pacientov na Covid-19 protilátky do 10 minút kvalitným lekárskym rapid testom!