Zoznam ambulancií ktoré testujú protilátky na COVID-19
recepcia@medante.com
+421 911 656 522
Zaslaním objednávky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci bude spracovávať poskytnuté osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, príp. názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ PDH, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednaných produktoch)  v nevyhnutnom rozsahu na účely spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho, dodania objednaných produktov kupujúcim a plnenia súvisiacich povinností predávajúceho vyplývajúcich z dodania produktov najmä zodpovednosti predávajúceho („ďalej len „účel spracovávania osobných údajov“).

Predávajúci je MEDANTE Clinic, s.r.o. so sídlom Podpriehradná 3A, 82107 Bratislava, IČO: 47187743, zapísanou v OROS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89678/B, zastúpená: Ing. Michal Andrejco, konatel' (d'alej len „klinika MEDANTE“)

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.


Týmto Vám zaručujeme, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci kliniky MEDANTE a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Klinika MEDANTE sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením a iným možným zneužitím.

Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje poskytol slobodne ako aj to, že bol včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na blokáciu alebo likvidáciu osobných údajov a práve podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.
 
Objednať testy na COVID-19

Otestujte seba a svojich pacientov na Covid-19 protilátky do 10 minút kvalitným lekárskym rapid testom!